Skip to main content

Информације на српском

Како правилно поднети представку Суду

 

Ако одлучите да поднесете представку Суду, молимо вас да проверите да ли је у складу са Правилом 47 Пословника Суда које објашњава како се подноси представка и која документа треба доставити.

Ако изоставите било који податак или документ тражен у члану 47 §§ 1 и 2, Суд неће узети у разматрање ваше жалбене наводе. Зато је неопходно да сва кућишта обрасца представке буду уредно попуњена.

Члан 47

Покретање поступка (енглеска верзија)

Суд ће правилно поднету представку разматрати, али то не значи и да ће је прогласити прихватљивом.

 

Заштита личних података (доступно само на енглеском)

 

Обраћање Суду

Application form

Потребно је да образац представке преузмете са интернет-странице Суда, попуните га, одштампате и пошаљете поштом Суду уз релевантна пратећа документа. Не смете користити ниједан други образац. Обавезно погледајте остала доле наведена документа јер ће вам помоћи да правилно попуните образац представке.

Образац представке

 

Протокол бр. 15 уз Конвенцију скраћује рок за подношење представке Суду са 6 на 4 месеца након доношења коначне домаће одлуке у оквиру исцрпљивања домаћих правних лекова. Овај нови рок од 4. месеца ступа на снагу 1. фебруара 2022. Међутим, примењује се само на представке у којима је предметна коначна домаћа одлука донета 1. фебруара 2022. или након тог датума. Ту промену рока усвојило је 47 држава чланица Савета Европе.