Skip to main content

Зејнеловић против Србије (13.01.2022)

Земља
Србија
Ниво важности
3
Језик
Српски
Веће које је судило
Одбор (3)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6) Поступак извршења (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Неометано уживање имовине (Има повреде)
Бројеви представки
26277/20
Приказ пресуде/одлуке

Подноситељка представке се притуживала на неизвршавање домаће одлуке донете у њену корист. Она се ослањала, изричито или прећутно, на члан 6. став 1. Конвенције и члан 1. Протокола бр. 1.

Суд наглашава да се извршење пресуде коју донесе било који суд мора сматрати саставним делом „суђења“ у смислу члана 6. Такође се позива на своју праксу која се односи на неизвршење или одложено извршење правоснажних домаћих пресуда.

У водећем предмету Р. Качапор и други против Србије, бр. 2269/06 и 5 других, од 15. јануара 2008. године, Суд је већ утврдио кршење у погледу питања сличних онима у овом предмету.

Суд даље констатује да је одлуком у овој представци наложено предузимање конкретних радњи. Суд стога сматра да предметна одлука представља „имовину“ у смислу члана 1. Протокола бр. 1.

Пошто је размотрио сав материјал који му је достављен, Суд није утврдио ниједну чињеницу нити аргумент који би могао да га убеди да донесе другачији закључак по питању допуштености и основаности предметних притужби. Узимајући у обзир своју праксу о овом питању, Суд сматра да у овом случају власти нису предузеле све неопходне напоре како би извршиле, у потпуности и на време, одлуку која је донета у корист подноситељке представке. Предметне притужбе су стога прихватљиве и указују на кршење члана 6. став 1. Конвенције и члана 1. Протокола бр. 1.

Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
Привредни суд у Краљеву, одлука П 123/2002 од 27. новембра 2003. године
Надзор
Појачани надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Накнада нематеријалне штете (У току)
Накнада материјалне штете (Извршено)
Накнада трошкова пред Судом (Извршено)
Остало -
Опште мере
Уједначење судске праксе (У току)
Акциони план/извештај
Акциони план поднет
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција