Skip to main content

Пендић против Србије

Земља
Србија
Ниво важности
3
Језик
Српски
Веће које је судило
Одбор (3)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6) Поступак извршења (Има повреде)
(Чл. 6-1) Суђење у разумном року (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Неометано уживање имовине (Има повреде)
Бројеви представки
37131/19
Приказ пресуде/одлуке

Подносилац представке се притуживао на неизвршавање домаће одлуке донете у његову корист против предузећа у друштвеном/државном власништву. Он се ослањао, изричито или прећутно, на члан 6. став 1. Конвенције и члан 1. Протокола бр. 1.

Суд понавља да се извршење пресуде коју донесе било који суд мора сматрати саставним делом „суђења“ у сврхе члана 6. Такође се позива на своју судску праксу која се односи на неизвршење или одложено извршење правоснажних домаћих пресуда.

У водећем предмету Р. Качапор и други против Србије, бр. 2269/06 и 5 др, од 15. јануара 2008. године, Суд је већ утврдио кршење у погледу питања сличних онима у овом предмету. Суд даље констатује да је одлуком у овој представци наложено предузимање конкретних радњи. Суд стога сматра да предметна одлука представља „имовину“ у смислу члана 1 Протокола бр. 1.

Пошто је размотрио сав материјал који му је достављен, Суд није утврдио ниједну чињеницу нити аргумент који би могао да га убеди да донесе другачији закључак по питању допуштености и основаности предметних притужби. Узимајући у обзир своју праксу о овом питању, Суд сматра да у овом случају власти нису предузеле све неопходне напоре како би на време извршиле одлуку која је донета у корист подносиоца представке.

Предметне притужбе су стога прихватљиве и откривају кршење члана 6. став 1. Конвенције и члана 1. Протокола бр. 1.

Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
Основни суд у Новом Пазару, одлука од 20. јуна 2013. године
Надзор
Стандардни надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Накнада нематеријалне штете (У току)
Накнада трошкова пред Судом (У току)
Опште мере
Акциони план/извештај
Акциони план у припреми
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција