Skip to main content

Антић против Србије

Земља
Србија
Ниво важности
3
Језик
Српски
Веће које је судило
Одбор (3)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(Чл. 37-1-ц) Даље испитивање представке није оправдано (N/A)
(Чл. 34) Појединачне представке (Има повреде)
Бројеви представки
41655/16
Приказ пресуде/одлуке
Референце
Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
Надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Накнада нематеријалне штете (У току)
Опште мере
Акциони план/извештај
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција