Skip to main content

Бељић против Србије и Милинковић и др. против Србије

Земља
Србија
Ниво важности
3
Језик
Српски
Веће које је судило
Веће (7)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(Чл. 6) Право на правично суђење (Нема повреде)
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (Нема повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Нема повреде)
(Чл. 35-3-а) Очигледно неоснована представка (N/A)
Бројеви представки
3000/16 и 7189/16
Приказ пресуде/одлуке
Референце
Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
пресуда Управног суда У. 3487/12 од 17. јула 2012. године
пресуда Управног суда У. 3973/12 од 29. јуна 2012. године
Уставни суд: Уж-4054/2012; Уж-8591/2012; Уж-6633/2012; Уж-7473/2012; Уж-7/2013; Уж-7083/2012; Уж-6683/2012
Надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Опште мере
Акциони план/извештај
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција