Skip to main content

Величковић и други против Србије

Земља
Србија
Ниво важности
3
Језик
Српски
Веће које је судило
Одбор (3)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(Чл. 6-1) Суђење у разумном року (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
Бројеви представки
21687/22
21798/22
21801/22
21803/22
Приказ пресуде/одлуке
Референце
Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
Надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Накнада нематеријалне штете
Накнада материјалне штете
Накнада трошкова пред Судом
Опште мере
(У току)
Акциони план/извештај
Акциони план у припреми
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција