Skip to main content

Голић и други против Србије

Земља
Србија
Ниво важности
3
Језик
Српски
Веће које је судило
Одбор (3)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
Бројеви представки
60162/16,3842/17,4294/17,4576/17,9573/17,9586/17,9620/17,9689/17,9715/17,11572/17,11575/17,17182/17,28411/17,39172/17,41196/17,42796/17,61022/17,68482/17,68483/17,68484/17,68485/17,71140/17,71143/17,71144/17,71601/17,74803/17,81427/17,3894/18
Приказ пресуде/одлуке
Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
Надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Опште мере
Акциони план/извештај
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција