Skip to main content

Костић против Србије

Земља
Србија
Ниво важности
3
Језик
Српски
Веће које је судило
Одбор (3)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(Чл. 8-1) Поштовање породичног живота (Има повреде)
Бројеви представки
31530/20
Приказ пресуде/одлуке
Референце
Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
Надзор
Стандардни надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Накнада нематеријалне штете (У току)
Опште мере
Акциони план/извештај
Акциони план у припреми
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција