Skip to main content

Крста ГИГИЋ и Милка ГИГИЋ

Земља
Србија
Ниво важности
3
Језик
Српски
Веће које је судило
Одбор (3)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (N/A)
(Чл. 9) Слобода мисли, савести и вероисповести (N/A)
(Чл. 39) Постизање пријатељског поравнања (N/A)
Бројеви представки
27722/17
Приказ пресуде/одлуке
Референце
Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
Надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Опште мере
Акциони план/извештај
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција