Skip to main content
  • Zastupnik Republike Srbije pred
    Evropskim sudom za ljudska prava
  • Evropski sud za ljudska prava

Vesti

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) objavio je novu verziju Poslovnika Suda koja uključuje izmene pravila 39. o privremenim merama. Izmene su usvojene na plenarnoj sednici Suda 23. februara 2024. godine nakon konsultacija sa ugovornim stranama i relevantnim zainteresovanim stranama
Dana 12. februara 2024. godine predat je Izveštaj o radu Odeljenja za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava za 2023. godinu i biće sastavni deo godišnjeg izveštaja o radu Državnog prvobranilaštva
Na sajtu Evropskog suda za ljudska prava objavljen je izbor najvažnijih predmeta (koji se nazivaju i „ključni predmeti“) kojima se Sud bavio u 2023. godini