Skip to main content

Пресуде/одлуке и извршење

23200/20, 23201/20, 25248/20, 25431/20, 25432/20, 25566/20, 25649/20, 25741/20, 25841/20, 25842/20, 25856/20, 25862/20, 26763/20, 26767/20, 26770/20, 26778/20, 26808/20, 26814/20, 26858/20, 26868/20, 26870/20, 30881/20, 31760/20, 32852/20, 32887/20, 33046/20
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Правична расправа (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
Репетитивни предмет
Акциони план није потребан
ПРАВО A. Здруживање представки Имајући у виду сличност предмета наведених представки, Суд сматра да је примерено да исте испита заједно и да донесе једну спојену одлуку. B. Жалбе на основу члана 6. став 1. Конвенције и члана 1. Протокола бр. 1 (неизвршење или одложено извршење домаћих одлука донетих против друштвених/државних предузећа) Влада је тврдила да су коначне одлуке донесене на домаћем
27025/20, 27026/20, 27030/20, 27033/20, 27039/20, 27043/20, 27046/20, 27047/20, 27051/20, 27053/20, 27055/20, 27060/20, 27115/20, 27132/20, 27135/20, 27188/20, 27607/20, 28024/20, 28592/20, 28610/20, 28613/20, 28614/20, 28616/20, 28620/20, 30105/20, 30296/20, 30298/20, 30303/20, 30307/20, 30313/20, 30321/20, 30325/20, 30334/20, 30338/20, 30342/20, 30346/20, 32458/20, 32461/20, 32462/20, 32463/20, 32465/20, 32466/20, 32467/20, 32468/20, 32469/20, 32470/20, 32471/20, 32472/20
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
Водећи предмет
Акциони план поднет
40825/15
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (N/A)
(Чл. 8-1) Поштовање приватног живота (N/A)
(Чл. 8-2) Мешање (N/A)
(Чл. 10) Слобода изражавања - Општа (N/A)
(Чл. 10-1 / ИЦЦПР-19) Слобода изражавања (N/A)
(Чл. 10-2) Мешање (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
Водећи предмет
Акциони план није потребан
40234/16
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 10) Слобода изражавања - Општа (N/A)
(Чл. 13) Право на делотворни правни лек (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
Водећи предмет
21758/22, 21790/22, 21795/22
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Суђење у разумном року (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
(П1-1-1) Неометано уживање имовине (N/A)
Водећи предмет
Акциони план у припреми
60951/12
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 5) Право на слободу и безбедност (N/A)
(Чл. 5-5) Накнада (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
Репетитивни предмет
Акциони план није потребан
Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 26. априла 2022. године донео, а 19. маја 2022. објавио одлуку трочланог судијског Одбора у предмету Хусар против Србије. Подносилац се притуживао на повреду члана 5. став 1. Конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција) због незаконитог и произвољно одређеног притвора, као и на повреду члана 5. став 5
60951/12
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 5) Право на слободу и безбедност (N/A)
(Чл. 5-1) Лишење слободе (N/A)
(Чл. 5-5) Накнада (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
Водећи предмет
37131/19
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Одузимање имовине (Има повреде)
Водећи предмет
37131/19
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6) Поступак извршења (Има повреде)
(Чл. 6-1) Суђење у разумном року (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Неометано уживање имовине (Има повреде)
Репетитивни предмет
Стандардни надзор
Акциони план у припреми
Подносилац представке се притуживао на неизвршавање домаће одлуке донете у његову корист против предузећа у друштвеном/државном власништву. Он се ослањао, изричито или прећутно, на члан 6. став 1. Конвенције и члан 1. Протокола бр. 1. Суд понавља да се извршење пресуде коју донесе било који суд мора сматрати саставним делом „суђења“ у сврхе члана 6. Такође се позива на своју судску праксу која се
30009/15
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(П7-4) Право да се не буде суђен или кажњен двапут у истој ствари - опште (Има повреде)
(П7-4) Право да се не буде суђен или кажњен двапут у истој ствари (Има повреде)
Репетитивни предмет
Стандардни надзор
Акциони план у припреми
Представка се односи на притужбу подносиоца представке да му је два пута суђено и да је два пута осуђен за исто дело у вези са инцидентом од 24. маја 2008. године, када је физички напао М.В. испред Спомен-комплекса Кадињача. Општински орган за прекршаје у Ужицу је 14. децембра 2009. године казнио подносиоца представке због нарушавања јавног реда и мира јер је, између осталог, ударио песницом М.В
38572/17
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 2) Право на живот (N/A)
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Приступ суду (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
Водећи предмет
41809/14
Црна Гора
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6) Управни поступак (Има повреде)
(Чл. 6-1) Суђење у разумном року (Има повреде)
Репетитивни предмет
Стандардни надзор
Акциони план у припреми
Подносиоци представке су се жалили да дужина трајања предметног управног поступка није била у складу са захтевом „разумног рока“. Позвали су се на члан 6 став 1 Конвенције. Суд наглашава да разумност дужине трајања поступка мора бити процењена у светлу околности конкретног предмета и у односу на следеће критеријуме: сложеност предмета, понашање подносилаца представке и релевантних органа, као и од
30796/10
Црна Гора
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6) Грађански поступак (Има повреде)
(Чл. 6-1) Суђење у разумном року (Има повреде)
Водећи предмет
Стандардни надзор
Акциони план у припреми
Компанија-подносилац представке се жалила да дужина трајања предметног грађанског поступка није била у складу са захтевом „разумног рока“. Позвала се на члан 6 став 1 Конвенције. У водећем предмету Стакић против Црне Горе, бр. 49320/07, ставови 45-51, пресуда од 2. октобра 2012. године, Суд је већ утврдио повреду права у погледу питања сличним онима из овог предмета. Приликом испитивања целокупног
6682/12
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 5) Право на слободу и безбедност (Има повреде)
(Чл. 5-4) Процесно јемство за испитивање законитости (Има повреде)
Репетитивни предмет
Стандардни надзор
Акциони план у припреми
Представка се односи на притужбе подносиоца представке, према члану 5. став 4. Конвенције, да му домаћи судови нису пружили могућност да одговори на предлог истражног судије за продужење притвора у истрази, и да није лично саслушан нити је његов правни заступник саслушан приликом разматрања предметног продужења притвора. Подносилац представке је ухапшен 6. октобра 2009. године под сумњом за
21 - 40 од 408