Skip to main content

Пресуде/одлуке и извршење

13700/22, 13708/22
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Поступак извршења (Има повреде)
(Чл. 6-1) Суђење у разумном року (Има повреде)
(П1-1-1) Неометано уживање имовине (Има повреде)
Водећи предмет
Акциони план у припреми
12219/13
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Суђење у разумном року (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
Водећи предмет
Акциони план није потребан
41394/15
Србија
Пресуда
Веће (7)
Ниво важности: 2
(П12-1) Општа забрана дискриминације (Има повреде)
(Чл. 6) Поступак по уставној жалби (Има повреде)
Водећи предмет
Стандардни надзор
Акциони план у припреми
54805/15, 56814/15, 7204/16, 10314/16, 19130/16, 21856/16, 26751/16, 39151/20
Србија
Пресуда
Веће (7)
Ниво важности: 2
(Чл. 37) Брисање представки (N/A)
(Чл. 37-1-а) Подносилац представке не намерава да даље учествује у поступку (N/A)
(Чл. 37-1-ц) Даље испитивање представке није оправдано (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(Чл. 35-3-а) Очигледно неоснована представка (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
(П1-1-1) Одузимање имовине (N/A)
(П1-1-1) Јавни интерес (N/A)
(П1-1-1) Неометано уживање имовине (N/A)
(П1-1-1) Предвидљивост (N/A)
(П12-1) Општа забрана дискриминације (N/A)
(Чл. 14) Забрана дискриминације (N/A)
(Чл. 14) Дискриминација (N/A)
Водећи предмет
Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 9. фебруара 2023. године објавио одлуку у предмету Жегарац и 10 других против Србије, број 54805/15. Одлуку је једногласно донело Веће од 7 судија. Предмет се првобитно односио на притужби 11 подносилаца да им је исплата старосних пензија била смањена од новембра 2014. до септембра 2018. Смањење је уследило на основу Закона о привременом
59134/16, 10385/17
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
Водећи предмет
Акциони план није потребан
Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 2. фебруара 2023. године објавио одлуку у предмету Петрушић и Петровић против Србије, бр. 59134/16 и 10385/17. Одлуку је једногласно донео Одбор од 3 судија. Предмет се односио на притужбе подносилаца да им је повређено право на приступ суду, јер им нису досуђени трошкови поступка пред Уставним судом. Суд је утврдио да је правни заступник
13353/19
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
Водећи предмет
Акциони план није потребан
ЧЕТВРТО ОДЕЉЕЊЕ ОДЛУКА Представка бр. 13353/19 Витомир АКСИЋ против Србије Европски суд за људска права (Друго одељење), на заседању Одбора 10. новембра 2022. године у саставу: Armen Harutyunyan, председник, Anja Seibert-Fohr, Ana Maria Guerra Martins, судије, и Viktoriya Maradudina, вршилац дужности секретара Одељења, Имајући у виду горе наведену представку поднету 22. фебруара 2019. године
42860/18
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 13) Право на делотворни правни лек (N/A)
(Чл. 14) Забрана дискриминације (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
Водећи предмет
Акциони план није потребан
32791/20
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (N/A)
Водећи предмет
Акциони план у припреми
23200/20, 23201/20, 25248/20, 25431/20, 25432/20, 25566/20, 25649/20, 25741/20, 25841/20, 25842/20, 25856/20, 25862/20, 26763/20, 26767/20, 26770/20, 26778/20, 26808/20, 26814/20, 26858/20, 26868/20, 26870/20, 30881/20, 31760/20, 32852/20, 32887/20, 33046/20
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Правична расправа (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
Репетитивни предмет
Акциони план није потребан
ПРАВО A. Здруживање представки Имајући у виду сличност предмета наведених представки, Суд сматра да је примерено да исте испита заједно и да донесе једну спојену одлуку. B. Жалбе на основу члана 6. став 1. Конвенције и члана 1. Протокола бр. 1 (неизвршење или одложено извршење домаћих одлука донетих против друштвених/државних предузећа) Влада је тврдила да су коначне одлуке донесене на домаћем
27025/20, 27026/20, 27030/20, 27033/20, 27039/20, 27043/20, 27046/20, 27047/20, 27051/20, 27053/20, 27055/20, 27060/20, 27115/20, 27132/20, 27135/20, 27188/20, 27607/20, 28024/20, 28592/20, 28610/20, 28613/20, 28614/20, 28616/20, 28620/20, 30105/20, 30296/20, 30298/20, 30303/20, 30307/20, 30313/20, 30321/20, 30325/20, 30334/20, 30338/20, 30342/20, 30346/20, 32458/20, 32461/20, 32462/20, 32463/20, 32465/20, 32466/20, 32467/20, 32468/20, 32469/20, 32470/20, 32471/20, 32472/20
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
Водећи предмет
Акциони план поднет
40825/15
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (N/A)
(Чл. 8-1) Поштовање приватног живота (N/A)
(Чл. 8-2) Мешање (N/A)
(Чл. 10) Слобода изражавања - Општа (N/A)
(Чл. 10-1 / ИЦЦПР-19) Слобода изражавања (N/A)
(Чл. 10-2) Мешање (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
Водећи предмет
Акциони план није потребан
21 - 40 од 422