Skip to main content

Пресуде/одлуке и извршење

23079/11
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 2
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (N/A)
(Чл. 41) Правично задовољење (N/A)
(Чл. 41) Нематеријална штета (Има повреде)
(Чл. 41) Материјална штета (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-2) Регулисање коришћења имовине (Има повреде)
(П1-1-2) Општи интерес (N/A)
Пријатељско поравнање
Стандардни надзор
Акциони план није потребан
43076/20
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
Репетитивни предмет
Стандардни надзор
Акциони план није потребан
Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 19. маја 2022. године донео, а 9. јуна 2022. објавио одлуку трочланог судијског Одбора у предмету Сабиха Жунић Лековић против Србије. Подноситељка се притуживала на повреду права на суђење у разумном року из члана 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција), као и на повреду права на
40234/16
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 10) Слобода изражавања - Општа (N/A)
(Чл. 13) Право на делотворни правни лек (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
Водећи предмет
60951/12
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 5) Право на слободу и безбедност (N/A)
(Чл. 5-5) Накнада (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
Репетитивни предмет
Акциони план није потребан
Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 26. априла 2022. године донео, а 19. маја 2022. објавио одлуку трочланог судијског Одбора у предмету Хусар против Србије. Подносилац се притуживао на повреду члана 5. став 1. Конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција) због незаконитог и произвољно одређеног притвора, као и на повреду члана 5. став 5
60951/12
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 5) Право на слободу и безбедност (N/A)
(Чл. 5-1) Лишење слободе (N/A)
(Чл. 5-5) Накнада (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
Водећи предмет
37131/19
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6) Поступак извршења (Има повреде)
(Чл. 6-1) Суђење у разумном року (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Неометано уживање имовине (Има повреде)
Репетитивни предмет
Стандардни надзор
Акциони план у припреми
Подносилац представке се притуживао на неизвршавање домаће одлуке донете у његову корист против предузећа у друштвеном/државном власништву. Он се ослањао, изричито или прећутно, на члан 6. став 1. Конвенције и члан 1. Протокола бр. 1. Суд понавља да се извршење пресуде коју донесе било који суд мора сматрати саставним делом „суђења“ у сврхе члана 6. Такође се позива на своју судску праксу која се
37131/19
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Одузимање имовине (Има повреде)
Водећи предмет
30009/15
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(П7-4) Право да се не буде суђен или кажњен двапут у истој ствари - опште (Има повреде)
(П7-4) Право да се не буде суђен или кажњен двапут у истој ствари (Има повреде)
Репетитивни предмет
Стандардни надзор
Акциони план у припреми
Представка се односи на притужбу подносиоца представке да му је два пута суђено и да је два пута осуђен за исто дело у вези са инцидентом од 24. маја 2008. године, када је физички напао М.В. испред Спомен-комплекса Кадињача. Општински орган за прекршаје у Ужицу је 14. децембра 2009. године казнио подносиоца представке због нарушавања јавног реда и мира јер је, између осталог, ударио песницом М.В
38572/17
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 2) Право на живот (N/A)
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Приступ суду (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
Водећи предмет
41809/14
Црна Гора
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6) Управни поступак (Има повреде)
(Чл. 6-1) Суђење у разумном року (Има повреде)
Репетитивни предмет
Стандардни надзор
Акциони план у припреми
Подносиоци представке су се жалили да дужина трајања предметног управног поступка није била у складу са захтевом „разумног рока“. Позвали су се на члан 6 став 1 Конвенције. Суд наглашава да разумност дужине трајања поступка мора бити процењена у светлу околности конкретног предмета и у односу на следеће критеријуме: сложеност предмета, понашање подносилаца представке и релевантних органа, као и од
30796/10
Црна Гора
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6) Грађански поступак (Има повреде)
(Чл. 6-1) Суђење у разумном року (Има повреде)
Водећи предмет
Стандардни надзор
Акциони план у припреми
Компанија-подносилац представке се жалила да дужина трајања предметног грађанског поступка није била у складу са захтевом „разумног рока“. Позвала се на члан 6 став 1 Конвенције. У водећем предмету Стакић против Црне Горе, бр. 49320/07, ставови 45-51, пресуда од 2. октобра 2012. године, Суд је већ утврдио повреду права у погледу питања сличним онима из овог предмета. Приликом испитивања целокупног
6682/12
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 5) Право на слободу и безбедност (Има повреде)
(Чл. 5-4) Налог за пуштање на слободу (Има повреде)
Водећи предмет
6682/12
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 5) Право на слободу и безбедност (Има повреде)
(Чл. 5-4) Процесно јемство за испитивање законитости (N/A)
Репетитивни предмет
Стандардни надзор
Акциони план у припреми
Представка се односи на притужбе подносиоца представке, према члану 5. став 4. Конвенције, да му домаћи судови нису пружили могућност да одговори на предлог истражног судије за продужење притвора у истрази, и да није лично саслушан нити је његов правни заступник саслушан приликом разматрања предметног продужења притвора. Подносилац представке је ухапшен 6. октобра 2009. године под сумњом за
6682/12
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 5) Право на слободу и безбедност (Има повреде)
(Чл. 5-4) Процесно јемство за испитивање законитости (Има повреде)
Репетитивни предмет
Стандардни надзор
Акциони план у припреми
Представка се односи на притужбе подносиоца представке, према члану 5. став 4. Конвенције, да му домаћи судови нису пружили могућност да одговори на предлог истражног судије за продужење притвора у истрази, и да није лично саслушан нити је његов правни заступник саслушан приликом разматрања предметног продужења притвора. Подносилац представке је ухапшен 6. октобра 2009. године под сумњом за
29907/16, 30022/16, 30322/16, 31142/16
Србија
Пресуда
Веће (7)
Ниво важности: 3
(П12-1) Општа забрана дискриминације (Има повреде)
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (N/A)
(Чл. 41) Правично задовољење (N/A)
(Чл. 41) Нематеријална штета (N/A)
(Чл. 41) Материјална штета (N/A)
Унутрашње поље слободне процене (N/A)
Репетитивни предмет
Стандардни надзор
Акциони план у припреми
1 - 20 од 389