Skip to main content

Presude/odluke i izvršenje

43076/20
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (N/A)
Vodeći predmet
40234/16
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 10) Sloboda izražavanja - Opšta (N/A)
(Čl. 13) Pravo na delotvorni pravni lek (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (N/A)
Vodeći predmet
20854/15
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(Čl. 57) Rezerve - opšte (N/A)
Vodeći predmet
60951/12
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 5) Pravo na slobodu i bezbednost (N/A)
(Čl. 5-1) Lišenje slobode (N/A)
(Čl. 5-5) Naknada (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
Vodeći predmet
60951/12
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 5) Pravo na slobodu i bezbednost (N/A)
(Čl. 5-5) Naknada (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
Repetitivni predmet
Akcioni plan u pripremi
Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 26. aprila 2022. godine doneo, a 19. maja 2022. objavio odluku tročlanog sudijskog Odbora u predmetu Husar protiv Srbije. Podnosilac se prituživao na povredu člana 5. stav 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija) zbog nezakonitog i proizvoljno određenog pritvora, kao i na povredu člana 5. stav 5
21758/22, 21790/22, 21795/22
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Ima povrede)
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku (Ima povrede)
(P1-1) Zaštita imovine (N/A)
(P1-1-1) Neometano uživanje imovine (N/A)
Vodeći predmet
Akcioni plan podnet
37131/19
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Ima povrede)
(Čl. 6) Postupak izvršenja (Ima povrede)
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku (Ima povrede)
(P1-1) Zaštita imovine (Ima povrede)
(P1-1-1) Neometano uživanje imovine (Ima povrede)
Repetitivni predmet
Pojačani nadzor
Akcioni plan podnet
Podnosilac predstavke se prituživao na neizvršavanje domaće odluke donete u njegovu korist protiv preduzeća u društvenom/državnom vlasništvu. On se oslanjao, izričito ili prećutno, na član 6. stav 1. Konvencije i član 1. Protokola br. 1. Sud ponavlja da se izvršenje presude koju donese bilo koji sud mora smatrati sastavnim delom „suđenja“ u svrhe člana 6. Takođe se poziva na svoju sudsku praksu
37131/19
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Ima povrede)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (Ima povrede)
(P1-1) Zaštita imovine (Ima povrede)
(P1-1-1) Oduzimanje imovine (Ima povrede)
Vodeći predmet
30009/15
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(P7-4) Pravo da se ne bude suđen ili kažnjen dvaput u istoj stvari - opšte (Ima povrede)
(P7-4) Pravo da se ne bude suđen ili kažnjen dvaput u istoj stvari (Ima povrede)
Repetitivni predmet
Pojačani nadzor
Akcioni plan podnet
Predstavka se odnosi na pritužbu podnosioca predstavke da mu je dva puta suđeno i da je dva puta osuđen za isto delo u vezi sa incidentom od 24. maja 2008. godine, kada je fizički napao M.V. ispred Spomen-kompleksa Kadinjača. Opštinski organ za prekršaje u Užicu je 14. decembra 2009. godine kaznio podnosioca predstavke zbog narušavanja javnog reda i mira jer je, između ostalog, udario pesnicom M.V
28754/10
Crna Gora
Пресуда
Veće (7)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Ima povrede)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (Ima povrede)
Repetitivni predmet
Pojačani nadzor
Akcioni plan podnet
38572/17
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 2) Pravo na život (N/A)
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
Vodeći predmet
30796/10
Crna Gora
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Ima povrede)
(Čl. 6) Građanski postupak (Ima povrede)
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku (Ima povrede)
Vodeći predmet
Pojačani nadzor
Akcioni plan podnet
Kompanija-podnosilac predstavke se žalila da dužina trajanja predmetnog građanskog postupka nije bila u skladu sa zahtevom „razumnog roka“. Pozvala se na član 6 stav 1 Konvencije. U vodećem predmetu Stakić protiv Crne Gore, br. 49320/07, stavovi 45-51, presuda od 2. oktobra 2012. godine, Sud je već utvrdio povredu prava u pogledu pitanja sličnim onima iz ovog predmeta. Prilikom ispitivanja
41809/14
Crna Gora
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Ima povrede)
(Čl. 6) Upravni postupak (Ima povrede)
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku (Ima povrede)
Repetitivni predmet
Pojačani nadzor
Akcioni plan podnet
Podnosioci predstavke su se žalili da dužina trajanja predmetnog upravnog postupka nije bila u skladu sa zahtevom „razumnog roka“. Pozvali su se na član 6 stav 1 Konvencije. Sud naglašava da razumnost dužine trajanja postupka mora biti procenjena u svetlu okolnosti konkretnog predmeta i u odnosu na sledeće kriterijume: složenost predmeta, ponašanje podnosilaca predstavke i relevantnih organa, kao
6682/12
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 5) Pravo na slobodu i bezbednost (Ima povrede)
(Čl. 5-4) Procesno jemstvo za ispitivanje zakonitosti (Ima povrede)
Repetitivni predmet
Pojačani nadzor
Akcioni plan podnet
Predstavka se odnosi na pritužbe podnosioca predstavke, prema članu 5. stav 4. Konvencije, da mu domaći sudovi nisu pružili mogućnost da odgovori na predlog istražnog sudije za produženje pritvora u istrazi, i da nije lično saslušan niti je njegov pravni zastupnik saslušan prilikom razmatranja predmetnog produženja pritvora. Podnosilac predstavke je uhapšen 6. oktobra 2009. godine pod sumnjom za
29907/16, 30022/16, 30322/16, 31142/16
Srbija
Пресуда
Veće (7)
Nivo važnosti: 3
(P12-1) Opšta zabrana diskriminacije (Ima povrede)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte (N/A)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje (N/A)
(Čl. 41) Nematerijalna šteta (N/A)
(Čl. 41) Materijalna šteta (N/A)
Unutrašnje polje slobodne procene (N/A)
Repetitivni predmet
Pojačani nadzor
Akcioni plan podnet
6673/12
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 5) Pravo na slobodu i bezbednost (Ima povrede)
(Čl. 5-4) Procesno jemstvo za ispitivanje zakonitosti (Ima povrede)
Vodeći predmet
Pojačani nadzor
Akcioni plan nije potreban
Ovi predmeti se tiču povrede prava podnosilaca predstavke na slobodu zbog propusta domaćih sudova da ih lično saslušaju kada su razmatrali produženje njihovog istražnog pritvora koji je trajao više od pet meseci 2009. odnosno 2010. godine tokom čitavog perioda sudskoj istrazi, i nije bio u skladu sa zahtevom „razumnog intervala“ utvrđenim u sudskoj praksi Suda (kršenje člana 5. stav 4.). ---------
28704/11, 45699/13, 74240/13
Bosna i Hercegovina
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(P1-1) Zaštita imovine (Ima povrede)
(P1-1-1) Neometano uživanje imovine (Ima povrede)
Repetitivni predmet
Pojačani nadzor
Akcioni plan podnet
Kada je Bosna i Hercegovina proglasila nezavisnost, aplikanti su bili zaposleni u armiji Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Budući da su bili stacionirani na teritoriji Bosne i Hercegovine, tamo su im dodeljeni vojni stanovi. G. Apostolovski je otkupio svoj vojni stan neposredno pre početka rata koji je trajao u periodu 1992.-95., dok druga dvojica aplikanata to nisu učinila. Svi
26277/20
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Ima povrede)
(Čl. 6) Postupak izvršenja (Ima povrede)
(P1-1) Zaštita imovine (Ima povrede)
(P1-1-1) Neometano uživanje imovine (Ima povrede)
Repetitivni predmet
Standardni nadzor
Akcioni plan nije potreban
Podnositeljka predstavke se prituživala na neizvršavanje domaće odluke donete u njenu korist. Ona se oslanjala, izričito ili prećutno, na član 6. stav 1. Konvencije i član 1. Protokola br. 1. Sud naglašava da se izvršenje presude koju donese bilo koji sud mora smatrati sastavnim delom „suđenja“ u smislu člana 6. Takođe se poziva na svoju praksu koja se odnosi na neizvršenje ili odloženo izvršenje
11207/20, 23081/20
Bosna i Hercegovina
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Ima povrede)
(Čl. 6) Građanski postupak (Ima povrede)
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku (Ima povrede)
Repetitivni predmet
Pojačani nadzor
Akcioni plan podnet
Aplikanti u ovom predmetu su se žalili zbog prekomerne dužine parničnog postupka. Oni su se žalili da je dužina parničnih postupaka o kojima je reč nespojiva sa zahtevom „razumnog roka“. Oni su se pozvali na član 6. stav 1. Konvencije. U vodećim predmetima Scordino protiv Italije i Dorić protiv Bosne i Hercegovine, Sud je već utvrdio povredu u pogledu pitanja sličnih onima u predmetnom slučaju
41 - 60 od 421